เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

:: คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ::

วิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 0 2525 4149 - 52 0 2525 4144 เว็บไซต์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 0 4322 2741, 0 4322 14 0 4322 1770 ต่อ 102 เว็บไซต์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 0 3827 5663 - 65 0 3827 4245 เว็บไซต์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 0 7526 3320 - 23 0 7526 3324 เว็บไซต์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 0 5531 1177, 0 5531 1025 0 5531 1992 เว็บไซต์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 0 7321 2863 0 7321 3234 เว็บไซต์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 0 3552 5730 - 38 0 3552 5729 เว็บไซต์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0 4528 8037 - 40 0 4528 8044 เว็บไซต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 0 2150 1203 - 08 0 2150 1202 เว็บไซต์

:: คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ::

วิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0 5312 1121 - 22 0 5312 1125 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0 5422 6254, 0 5421 8788 0 5422 5020 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0 5443 1779, 0 5448 1991 0 5443 1889 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0 5521 9041, 0 5525 2546 - 48 0 5525 9410 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 0 5406 9615 0 5406 9616 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 0 5621 3741, 0 5625 6550 0 5621 4028 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 0 5583 0785 0 5583 0787 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 0 4424 3020, 0 4424 2397 0 4427 0222 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 0 4371 1411, 0 4371 1104 0 4372 2404 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 0 4525 5462, 0 4525 5709 0 4525 5462 ต่อ 201 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 0 4342 3298, 0 4342 3210 - 11 0 4342 3212 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 0 4229 5405 - 07 0 4229 5404 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 0 4451 4422 0 4451 1737 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 0 2525 3136, 0 2525 1019 0 2526 2904 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0 2354 8247, 0 2354 8241 - 42 0 2354 8251 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 0 2540 6500 - 03 0 2540 6517 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 0 3828 5532, 0 3828 5534 0 3828 5533 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 0 3931 1188, 0 3933 0073 0 3933 0080 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 0 3231 4603, 0 3231 4052 0 3231 4605 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 0 3234 4954 - 56, 0 3234 4959 0 3234 4959 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0 3621 1948 0 3631 7206 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 0 3626 6170, 0 3626 9100 - 06 0 3626 7047 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 0 5640 5588 - 89 0 5640 5599 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 0 3553 5253 - 55 0 3553 5251 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 0 3242 7049, 0 3242 4126 0 3242 7050 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0 7431 1890 - 91 0 7431 2562 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 0 7728 7816, 0 7728 7813 0 7727 2571 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391 0 7544 6059 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0 7522 6976 - 77 0 7521 1298 เว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 0 7322 2010 0 7324 4613 เว็บไซต์