หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 128       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่

หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 141       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่

หลักสูตร : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 141       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่