ประกาศวิทยาลัย

 1. ประกาศอัตลักษณ์คุณธรรม | ประกาศวิทยาลัย
 2. ประกาศนโยบายด้านหน่วยงานคุณธรรม | ประกาศวิทยาลัย
 3. แนวทางการควบคุมกำกับและติดตามการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา | ประกาศวิทยาลัย
 4. ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นทุนการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) | ประกาศวิทยาลัย
 5. ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ | ประกาศวิทยาลัย
 6. อัตลักษณ์คุณธรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง | ประกาศวิทยาลัย
 7. ระเบียบวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาศึกษาต่อ อบรมระยะสั้น และศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. 2557 | ประกาศวิทยาลัย
 8. ระเบียบวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพัก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๗ | ประกาศวิทยาลัย
 9. จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน | ประกาศวิทยาลัย
 10. ระเบียบวิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นทุนการศึกษา | ประกาศวิทยาลัย
 11. จรรยาบรรณการวิจัย + แบบพิจารณาจริยธรรม | ประกาศวิทยาลัย
 12. จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ | ประกาศวิทยาลัย