ทันตสาธารณสุข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
Bachelor of Public Health Program in Dental Public Health ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 4 ปี

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

ทันตสาธารณสุขแห่งแรก แห่งเดียว ของประเทศ เราคือนักวิชาการสาธารณสุข ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก (อดีต คนเรียกว่าทันตาภิบาล) ทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกันสุขช่องปาก และรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เราผู้จัดการสุขภาพช่องปากของประชาชน” “บุคลากรสาธารณสุข ที่จะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน” เป็นผู้เชี่ยวชาญสุขภาพช่องปากที่ต่างจากทันตแพทย์ โดยเราจะเน้นส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ร่วมกับการรักษาโรคทางช่องปากเบื้องต้น ในโรงเรียน ชุมชน และในโรงพยาบาล

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักจัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชน มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

เราเรียนในห้องปฏิบัติการทันตกรรม เรียนจริงกับยูนิตทำฟัน ห้องเอ็กซเรย์ฟัน  ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วย โดยเน้นการเรียนการสอนให้รู้จักกายวิภาคช่องปาก การทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในช่องปาก เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้บริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ทั้งในคลินิกทันตกรรม โรงเรียน และชุมชน เรียนรู้การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากในชุมชน เรียนการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อดูแลส่งเสิรมสุขภาพช่องปากของประชาชน

จบสาขานี้ทำอะไร

ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ปฏิบัติงานในตำแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่