ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

เรื่อง งาน
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประเดือน กันยายน 2566 เรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิย.66 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค.66 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.2565 งานการเงินและบัญชี
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มการเขียนโครงการทั่วไป กลุ่มงานยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-บริการวิชาการ-ฝึกอบรม-ปีงบ66 กลุ่มงานยุทธศาสตร์
แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน-หมวดเงิน-เสนอผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 งานการเงินและบัญชี
คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คำร้องขอพักการศึกษา รักษาสภาพ ลาออก กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ทดแทน) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คำร้องขอแก้ไข ชื่อตัว-ชื่อสกุล กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566 งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 เรื่องที่ 1.1.1,1.1.2,1.1.3 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 งานการเงินและบัญชี
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (29-8-65) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 งานการเงินและบัญชี
เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรข้าราชการ กลุ่มงานอำนวยการ
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 งานการเงินและบัญชี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อมูลเผยแพร่

Pages