ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 84       หลักสูตร : 2 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 83       หลักสูตร : 2 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่