ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
Diploma of Science Program in Emergency Medical Operation

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

ทำไมต้อง คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์? หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เรียนแค่ 2 ปี เรียนจบแล้วสามารถเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในฐานะผู้ช่วยแพทย์ เวชศาสตร์และนักปฏิบัติการฉุกเฉิน ทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนด้านสาธารณสุข ที่เน้นการป้องกันโรคกรณีฉุกเฉินและการพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน โดยคำนึงถึงการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556

ปรัชญาหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในฐานะผู้ช่วยแพทย์ เวชศาสตร์และนักปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งนอกและในสถานพยาบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบและข้อจำกัดในการปฏิบัติการแพทย์ ตลอดจนดำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้

สาขานี้เรียนอะไร

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้สามารถปฏิบัติได้จริงทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยาจิตวิทยาทั่วไป เภสัชวิทยาพื้นฐาน การยกและเคลื่อนย้าย การดูแลผู้ป่วยเฉพาะกรณี การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุและสถานพยาบาล

จบสาขานี้ทำอะไร

ทำงานที่ห้องฉุกเฉิน (Emergency room) ของโรงพยาบาล และมีโอกาสการเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่