กลุ่มงานอำนวยการ

แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรข้าราชการ
แบบฟอร์มขอรับเงินและขอยกเลิกการรับเงินเพิ่มพิเศษ
รูปแบบหนังสือราชการ นำส่งสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยในสังกัด
ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
Template หนังสือราชการ
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบขอส่ง ซัก รีด
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เงินค่าสอนพิเศษ
สัญญายืมเงินแบบ 8500
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555

ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

กลุ่มวิชาการ

คู่มือบริหารหลักสูตรสำหรับอาจารย์ ปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มรายงานการเป็นวิทยากรของบุคลากร
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2561
มคอ Template 3-6 (แก้ไขล่าสุด 16-7-61)
คู่มืออาจารย์ปี 2560
คู่มืออาจารย์ปีการศึกษา 2559
16/12/59 แบบประเมินคุณภาพรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 - 6
คู่มืออาจารย์ ปี 57
Template มคอ (แก้ไขล่าสุด 13-8-58)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550
รายละเอียดรายหลักสตูร ปวส.สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง 2550
รายละเอียดรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม