การแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

แพทย์แผนไทยไม่ได้มีแต่เพียงการนวดแผนไทยเท่านั้น แต่ยังให้คุณรู้จักถึงสมุนไพรไทยที่สืบทอดความรู้จากบรรพชน การตรวจรักษาและวินิจฉัยด้วยศาสตร์ทางการแพทย์ การปรุงยาสมุนไพร เพื่อเรียนรู้ถึงสรรพคุณ เข้าถึงการรักษา เสริมความแน่นด้านวิชาการด้วยการเรียนรู้แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งต่อรุ่นต่อรุ่น

 เรียนแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ท่านจะได้เรียนรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย โดยการแพทย์แผนไทยจะศึกษาเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด ป้องกันโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และการผลิตยาแผนไทย สำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นการนำเอาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันมาร่วมกัน เพื่อหาวิธีการรักษาผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด แต่จะมีเครื่องมือการรักษาบางอย่างที่แตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน

ปรัชญาหลักสูตร

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่มีมาตราฐาน โดยใช้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

วิชาที่เรียน

  • เวชกรรมไทยประยุกต์
  • เภสัชกรรมไทยประยุกต์
  • หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์
  • ผดุงครรภ์แผนไทยประยุกต์

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

แพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถานพยาบาลทุกระดับ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสามารถประกอบวิชาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์

รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่