การจัดการความรู้

 1. รายงานการจัดการความรู้เรื่อง-การจำหน่ายพัสดุชำรุด-โดยวิธีการขายทอดตลาด | การจัดการความรู้
 2. รายงานการจัดการความรู้เรื่อง-การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชียวชาญ | การจัดการความรู้
 3. รายงานการจัดการความรู้เรื่อง-การยืม-คืน-วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน | การจัดการความรู้
 4. รายงานการจัดการความรู้เรื่องการสอนโดยการใช้-PBL | การจัดการความรู้
 5. รายงานการจัดการความรู้เรื่องแนวทางการผลิตตำรา | การจัดการความรู้
 6. รายงานสรุปการจัดการความรู้เรื่องการการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธี-e-bidding | การจัดการความรู้
 7. รายงานการจัดการความรู้หลักเกณฑ์การประเมิน-2562 | การจัดการความรู้
 8. รายงานการจัดการความรู้เรื่องการเขียนรายงานวิจัย | การจัดการความรู้
 9. รายงานการจัดการความรู้เรื่องการสอนโดยการมอบหมายโครงการ | การจัดการความรู้
 10. แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ | การจัดการความรู้
 11. แนวการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | การจัดการความรู้
 12. รายงานการจัดการความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน | การจัดการความรู้
 13. แนวทางการจำหน่ายพัสดุ | การจัดการความรู้
 14. แนวทางการดำเนินงาน-กยศ. | การจัดการความรู้
 15. แนวทางการประเมินผลโครงการและการเขียนสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ | การจัดการความรู้
 16. แนวทางการทวนสอบผลการเรียนระดับรายวิชา | การจัดการความรู้
 17. การดำเนินงานสโมสรนักศึกษา | การจัดการความรู้