ปรัชญา-วิสัยทัศน-พันธกิจ วิทยาลัย

| ปรัชญาของวิทยาลัย

วิทยาลัยที่เน้นชุมชน สร้างคนคุณธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ

 

| วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อชุมชน ชั้นนำของอาเซียน

 

| พันธกิจของวิทยาลัย

1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีศักยภาพ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2) วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้นไปใช้
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ให้เป็นที่ยอมรับใน ระดับประเทศและนานาชาติและบริการด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข
3) พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
4) ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

| อัตลักษณ์บัณฑิต

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

| เอกลักษณ์สถาบัน

สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

 

| คุณธรรมอัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ