สาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor of Public Health Program in Community Public Health ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 4 ปี

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนางานสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ผลงาน ในการบริการสุขภาฬปฐมภูมิ และจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกแบบองค์รวม โดยเน้นการสร้างเครือช่ายและมีส่วนร่วมตามมาตรฐานวิชาชีพ บริกาสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รวมทั้งขยายโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

 

จบสาขานี้ทำอะไร

 

รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่