รองผู้อำนวยการ

นายอดิศักดิ์ ศรีละออง

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

แฟ้มประวัติ:

ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

แฟ้มประวัติ:

นางนงนารถ สุขลิ้ม

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา

แฟ้มประวัติ:

ดร.วิชาญ สายวารี

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา

แฟ้มประวัติ: