รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาส 3