ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างทำความสะอาดอาคารและหอพัก 2562