ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน