ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กิจกรรมจัดซื้อกิจกรรมจัดซื้อหนังสือ