ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต