ประชุมการพัฒนาระบบกลไกการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน โดยผ่านระบบ Video Conference