ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง ของภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา