ประชุมการพัฒนาระบบกลไกการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชนโดยผ่านระบบ Video Conference