ประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อจัดหารายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔