นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๒ ศึกษาดูงาน การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาลและการจัดการขยะติดเชื้อของคลินิกทันตกรรม