การประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์ผลงานวิชาการของสายสนับสนุน รอบ ๑/๒๕๖๔