ประชุมบูรณาการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔