ประชุมโครงการทบทวนความรู้และทักษะขององค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยผ่านระบบ Video Conference