มอบของเยี่ยมและให้กำลังใจนายเสฎฐวุฒิ เปาะทอง จ้างเหมาพนักงานเกษตรพื้นฐาน ในโอกาสที่ นายเสฎฐวุฒิ เปาะทอง ถูกผึ้งต่อยจนได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน