บริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพและการออกกำลังการสำหรับผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ