พิธีเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง