กิจกรรมทำบุญสร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔