โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการสร้างผลงานวิชาการด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะที่ ๑