ให้บริการวิชาการ แก่ผู้สูงสูงอายุ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมผู้สูงวัยสุขกายสบายใจ ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (โควิด-19)