ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Google Applications เพื่อยกระดับการทำงานขององค์กร