การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า