ประชุมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพผ่านทางระบบ Video Conference