การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปี ๒๕๖๓