สังเกตการณ์การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ เป็นรายกรณีของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก