ร่วมเป็นวิทยากรให้บริการวิชาการ การดูสุขภาพผู้สูงอายุ