มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Google Applications เพื่อยกระดับการทำงานขององค์กร