ประชุมเเละให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ อบรมพัฒนาอาจารย์เตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศด้านการวิจัย