โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน“ผู้สูงอายุปลอดภัย ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า และ COVID-19”