การประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔