ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก โดยผ่านระบบ video conference ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔