ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔