การอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้านการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ณ ห้องประชุมลานไซหัก