ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการของสถาบันพระบรมราชชนก โดยผ่านระบบ Video Conference