ต้อนรับนายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๑๒