โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในหัวข้อบรรยาย "โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"