ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง