กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดย่านซื่อ และการทำยาดมสมุนไพร ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ